Програмно-технологічний комплекс «Дельта – НВФ»


Програмно-технологічний комплекс «Дельта НПФ» (ПТК «Дельта НПФ») призначений для автоматизації управління, обліку та контролю функціонування недержавних пенсійних фондів.

ВТК «Дельта НВФ» відповідає наступним основним документам:

 1. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. №1057-IV.
 2. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. № 889-IV.
 3. Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 20.07.2004 р. №1660.
 4. Положення про подання адміністратором недержавного пенсійного фонду звітності щодо недержавного пенсійного забезпечення, затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 27.02.2007 р. № 6869.
 5. Вимоги до технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників недержавного пенсійного фонду затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 22.06.2004 р. № 1101.
 6. А також іншим чинним нормативно-правовим актам, які регламентують діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів.

Основні особливості ПТК «Дельта-НПФ» полягають у наступному:

 1. Комплекс «Дельта-НПФ» реалізований на засадах об’єктно-орієнтованої методології при проектуванні та функціонуванні системи. Система організована у вигляді класичної трирівневої структури:
  • сервер БД;
  • сервер додатків;
  • клієнтські автоматизовані робочі місця.
 2. Програмний комплекс відповідає вимогам, що висуваються до промислових систем програмного забезпечення, та забезпечує ефективне функціонування системи на масивах БД з кількістю рахунків не менше 1 млн.
 3. ПТК «Дельта-НПФ» забезпечує безвідмовність та надійність функціонування за рахунок:
  • захисту по напругі живлення;
  • можливість повернення до вихідного стану під час збою під час виконання операцій-транзакцій, за рахунок дублювання інформації в БД;
  • система копіювання на «жорсткі» носії у вигляді архівів БД та їх зберігання.
 4. ПТК «Дельта-НПФ» забезпечує абсолютну безпеку та захист інформації за рахунок:
  • робота з БД здійснюється тільки через інтерфейс користувача;
  • забезпечується неприпустимість функціонування штатних діалогових систем роботи з БД;
  • повний «аудит» щодо виконання будь-яких операцій з БД (відображення у спеціальному журналі всіх змін, зроблених у сеансі роботи);
  • БД побудована на реляційному принципі (нормалізація БД має на увазі структурну організацію інформації у вигляді посилань на довідники та інші таблиці);
  • криптографічний захист інформації з окремих компонентів та БД в цілому;
  • система паролювання (можливість створення кодів достатньої довжини, щоб забезпечити неприпустимість «зламування», періодичність зміни, правила зберігання кодів);
  • система рівнів доступу для операторів;
  • доступ до особового рахунку за ПІН-кодом та рівнем доступу оператора;
  • актуалізація (автоматична звірка) БД Вкладників та загальної БД АПФ;
  • повна статистика БД, періодична перевірка на відповідність правил побудови БД, повноту та несуперечність;

У ПТК «Дельта НПФ» реалізовано такі операції, необхідні для функціонування адміністратора недержавних пенсійних фондів:

 1. Відкриття, ведення та закриття облікових карток:
  • адміністратора;
  • недержавних пенсійних фондів;
  • компаній з управління активами;
  • банків-охоронців фондів;
  • інших суб’єктів НПФ (засновники, агенти, аудитори тощо);
  • учасників фондів;
  • індивідуальні пенсійні рахунки учасників фондів;
  • вкладників фондів (юридичних та фізичних осіб);
  • пенсійних схем;
  • пенсійних контрактів;
  • договорів та заяв на виплату та переказ коштів;
 2. Функції перевірки та правильності введення:
  • ІПН фізичних осіб;
  • ЄДРПОУ юридичних;
  • розрахункових рахунків;
 3. Облік документів, які є підставою для формування та внесення змін до системи персоніфікованого обліку.
 4. Врахування інформації про отримання пенсійних внесків та їх розподіл за індивідуальними пенсійними рахунками учасників.
 5. Розрахунок чистої вартості пенсійних активів та кількості одиниць пенсійних внесків.
 6. Розподіл інвестиційного прибутку (збитку) фонду за індивідуальними пенсійними рахунками учасників.
 7. Ведення інших операцій, що проводяться адміністратором у системі персоніфікованого обліку, відповідно до Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду:
  • облік податку доходи фіз. осіб, утриманих із пенсійних виплат;
  • пенсійні виплати після оподаткування;
  • перерахування пенсійних внесків на страхування ризиків настання інвалідності чи смерті учасника;
  • оплата витрат, які здійснюються за рахунок активів НПФ або за рахунок коштів учасника НПФ;
  • перерахування пенсійних коштів учасника фонду до іншого фонду, банківської установи чи страхової компанії;
 8. Ведення журналів обліку вхідних/вихідних документів та всіх операцій, що виконуються.
 9. Формування та друк:
  • пенсійних контрактів та додатків до них;
  • стандартних виписок за індивідуальними пенсійними рахунками учасників;
  • поопераційних виписок за вкладниками/учасниками;
  • заяв на одноразову (термінову) виплату, заяв щодо успадкування коштів, заяв на переказ коштів учасника в інший фонд, страхову, банк;
  • квартальної та річної звітності згідно з чинним законодавством;
  • форми 1-ДФ для податкової;
 10. Імпорт/експорт даних для обміну інформацією між суб’єктами недержавного пенсійного забезпечення.
 11. Експорт даних у форматі, встановленому Держфінпослуг.